Vill du skydda kontinuiteten i dina tjänster och organisationens rykte? ISO 22301-certifiering garanterar att din organisation är förberedd på oväntade störningar och incidenter och att du snabbt och effektivt kan återställa normal verksamhet i sådana situationer.

Vad är ISO 22301?

ISO 22301 är ISO-standarden för Business Continuity Management (BCM). Standarden specificerar krav för att inrätta, upprätthålla och kontinuerligt förbättra ett ledningssystem som förbereder din organisation för incidenter. Kraven i standarden är generella och därför tillämpliga inom varje organisation, oavsett typ. Den gör det möjligt för dig att utveckla ett system för hantering av affärskontinuitet (BCMS) som är skräddarsytt för dina behov och som uppfyller kraven från dina intressenter.

Vad är NIS-direktivet?

NIS-direktivet är ett europeiskt ramverk för säkerheten för nätverks- och informationssystem som är av allmän betydelse för den allmänna säkerheten. För Belgiens del har detta direktiv införlivats i NIS-lagstiftningen. Lagen är avsedd för organisationer inom de kritiska sektorerna, såsom dricksvatten, energi, finans osv. Lagen föreskriver att organisationerna måste ha ordning på informationssäkerheten och att denna kontinuitet garanteras i händelse av nödsituationer. Är din organisation en leverantör av kritiska tjänster eller erbjuder den digitala tjänster som moln- och datatjänster? Med ISO 27001-certifiering kan du visa att informationssäkerheten är i ordning och med ISO 22301-certifiering kan du visa att kontinuiteten är garanterad.

Vad är ISO 22301-certifiering?

Med en ISO 22301-certifiering visar du att du garanterar kontinuitet i verksamheten med hjälp av en fastställd policy. Vi utför gärna för er de revisioner som krävs för att erhålla ISO 22301-certifikatet. Eftersom varje organisation är unik diskuterar vi gärna ert utgångsläge med er och identifierar eventuella åtgärder som fortfarande måste vidtas för att förbereda er organisation för certifiering. Därefter utarbetar vi ett skräddarsytt förslag till certifiering för dig.

begära information